Latinski jezik/Što su deklinacije?

Nepotrebne pizdarije a stvarno

Tekst naslova uredi

Uvod uredi

U prošloj lekciji naučili smo da su imenice (substantiva) riječi koje označavaju bića, predmete i pojave. Kao i kod nas, i u latinskom jeziku imenice su sklonjive po padežima. Uz to, skoro svaka imenica ima jedninu i množinu te tri roda, muški (masculinum), ženski (femininum) i srednji rod (neutrum). No, sklonidba nije u potpunosti slična našoj. U latinskom jeziku postoji pet načina dekliniranja (sklonidbe) - to su deklinacije. Svaka promjenjiva riječ pripada određenoj deklinaciji i samo se po njoj može sklanjati. Ponovimo ukratko našu deklinaciju:

Jednina Množina
N. ptica N. ptice
G. ptice G. ptica
D. ptici D. pticama
A. pticu A. ptice
V. ptico V. ptice
L. ptici L. pticama
I. pticom I. pticama

Latinski, kao i svaki flektivni jezik (jezik koji poznaje padeže) ima određene gramatičke norme, ali i iznimke od tih normi. Kako budemo podrobnije učili deklinacije, nailazit ćemo na određene imenice koje imaju posebnu deklinaciju. Latinskih padeža ima 6, s time da posljednji padež ablativ ima ulogu naših lokativa i instrumentala.

Prva ili a-deklinacija uredi

Ovom se deklinacijom sklanjaju isključivo imenice ženskog roda, s time da postoji i nekoliko imenica muškog roda koje imaju ovu deklinaciju. Naziva se još i a-deklinacijom iz razloga što osnova imenica ove deklinacije završava na -a.

Napomena: bitno je dobro zapamtiti sve nastavke koje nadalje budemo učili, kao i ostatak gramatike ukoliko želite steći određenu razinu tečnosti u ovom jeziku. Najbolja metoda za ovo je da izdeklinirate neke imenice ove deklinacije i usporedite s našom deklinacijom imenica na -a u ovom slučaju.

Deklinacija uredi

Pogledajmo nastavke ove deklinacije na primjeru imenice terra, -ae f. zemlja.

Padež Jednina Množina
N terra terrae
G terrae terrarum
D terrae terris
A terram terras
V terra terrae
Abl. terra terris

Osnovni vokabular uredi

Promotrimo nekoliko riječi ove deklinacije te njihova značenja:

  • silva, -ae f. šuma
  • rosa, -ae f. ruža
  • poeta, -ae m. pjesnik
  • agricola, -ae m. seljak, ratar
  • stella, -ae f. zvijezda
  • nauta, -ae m. mornar

Iznimke i specifičnosti uredi

Postoji nekoliko imenica ove deklinacije koje imaju određene karakteristike.

  • Imenica familia (obitelj) ima stari genitivni nastavak -as kada je u vezi s imenicama pater i mater. Dakle, bit će pater familias (otac obitelji, domaćin).
  • Imenica dea (božica) ima dativ i ablativ na -abus jer postoje druge imenice koje bi u tim padežima pokazivale iste oblike.